• Transformatie: Wij willen positieve verandering en vernieuwing teweegbrengen in individuen en gemeenschappen.
 • Inzet voor de hele persoon: Wij werken holistisch. Wij richten ons op het geestelijke, lichamelijke, mentale, sociale en emotionele welzijn van mensen en houden daarbij rekening met de omstandigheden in hun gezin, gemeenschap en verdere omgeving.
 • Een bijbels-christelijk wereldbeeld: : De Bijbel staat centraal in ons werk. Gods Woord vormt de basis voor onze relatie met God en voor alles wat wij doen. Wij willen leven volgens de Bijbelse leer en wij evalueren ons werk en onze houding in het licht van de Bijbel. Christelijk ontwikkelingswerk dient een weerspiegeling te vormen van de liefde en opofferingsgezindheid van onze Heer Jezus Christus. Als christenen willen we Zijn liefde, ontferming en karakter weerspiegelen in alles wat we zeggen, leren en vooral in wat we doen.
  Wij ontfermen ons over armen en hulpbehoevenden. Wij geloven dat de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen goed en kwaad en dat zowel onze woorden en overtuigingen als onze daden moeten voldoen aan Gods normen. Verzoening met God leidt tot duurzame verandering, verbreekt de macht van schadelijke tradities en bevrijdt, zodat Zijn kinderen Hem en hun medemensen kunnen dienen en verdere verandering in hun eigen omgeving mogelijk kunnen maken.
 • Aanbidding: Wij aanbidden alleen de God van de Bijbel; wij zijn getuigen van Jezus Christus en ambassadeurs van Zijn Koninkrijk.
 • Dienstbaarheid: Het is ons verlangen ons werk te doen in een houding van dienstbaarheid, respect voor onze medemens en nederigheid. Daarom geloven wij in dienend leiderschap als levenswijze en stellen wij ons niet boven anderen.
 • Integriteit: Wij zijn integer in onze omgang met anderen. Dat betekent dat we ons eerlijk en transparant opstellen, trouw en betrouwbaarheid in acht nemen en onze beloften nakomen. Wij zijn jegens God verantwoordelijk voor het gebruik van onze tijd en middelen. Wij leggen verantwoording af (indien men dat wil) aan de overheid, onze partners en sponsors in de vorm van nieuwsbrieven, (jaar)verslagen en inzage in boekhouding.
 • Openheid en bereidheid tot verbetering: Wij willen een open hart hebben, dat luistert naar wat anderen ons te vertellen hebben. De manier waarop wij werken is bespreekbaar en kan worden aangepast op basis van opbouwende kritiek en de veranderende noden van de mensen die wij dienen. Wij willen dus niet alleen afhankelijk zijn van structuren en regels en met een nederige houding bereid zijn van anderen te leren.
 • Respect: Wij waarderen onze medemens evenzeer als onszelf en behandelen anderen zoals wij zelf behandeld willen worden. Wij proberen de mensen met wie we werken altijd te benaderen in een houding van liefde en respect, zonder onderscheid, als individuen die zijn geschapen naar Gods beeld. Hoewel wij ons werk doen met en via christelijke partners, is dat werk gericht op iedereen die onze hulp nodig heeft, ongeacht zijn of haar godsdienstige overtuiging.
 • Gelijkheid: Wij geloven in de gelijkwaardigheid van man en vrouw en van mensen van alle rassen, achtergronden en economische groepen.
 • Heiligheid: Wij geloven dat wij zijn geroepen om een heilig en oprecht leven te leiden zodat het karakter van God tot uitdrukking zal komen in alle delen van de maatschappij.
 • Creativiteit en Innovativiteit: In onze bediening maken wij natuurlijk gebruik van bestaande nuttige oplossingen, structuren en methoden. Soms zijn er echter innovatieve oplossingen nodig voor de aanpak van de vaak complexe problemen waarmee wij in ons werk worden geconfronteerd. Creatief denken, nieuwe ideeën en pionieren om verbetering teweeg te brengen worden door ons aangemoedigd, maar altijd binnen onze visie, het wettelijk toegestane en volgens Bijbelse principes.
 • Partnershap: Christelijk ontwikkelingswerk gaat in op de verschillende noden in de gemeenschap. Omdat deze vaak complex zijn, hebben wij partners nodig: kerken en organisaties die net als wij de visie hebben om de armen en kwetsbaren te bereiken. Bovendien hebben we de samenwerking nodig van de gemeenschappen waarbinnen wij actief zijn. Daarom bouwen wij bewust aan relaties met christelijke en niet-christelijke groepen binnen die gemeenschappen. Partnerschap houdt in: inzet, maar ook de bereidheid om risico’s te nemen en om van elkaar te leren en eerlijk en respectvol met elkaar om te gaan.
 • Gebed: Wij doen ons werk biddend. Wij doen voorbede voor anderen en zijn van God afhankelijk voor Zijn voorzienigheid, leiding en kracht. Wij geloven dat wij in een geestelijke strijd gewikkeld zijn en dat dit merkbaar is wanneer wij ons inzetten voor een nieuwe toekomst voor individuen en gemeenschappen.
 • Duurzaamheid: Voor ons betekent duurzaamheid meer dan dat dorpelingen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook is het meer dan het langdurig gebruik van materieel bezit. Voor ons is duurzaamheid een doorlopend proces van positieve persoonlijke en maatschappelijke groei.
 • Rechtvaardigheid: Wij geloven in rechtvaardigheid. Wij geloven dat God van Zijn kinderen vraagt dat zij leven op een manier die Zijn rechtvaardigheid weerspiegelt en dat zij opkomen voor en zich inzetten voor de armen en kanslozen in onze wereld.

Wij geloven 

• dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is
• dat Jezus Christus de Zoon van God is
• dat de mens is geschapen naar Gods beeld
• dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven zodat wij een nieuw, zinvol en eeuwig leven
kunnen ontvangen
• dat God door en met Zijn kinderen wil werken aan de uitbreiding van Zijn koninkrijk over
de hele aarde en in alle delen van de maatschappij